LEVEL 4: PHÂN TÍCH CƠ BẢN VÀ QUẢN LÝ VỐN

Phần này sẽ giúp các bạn hiểu sâu về thị trường ngoại hối, kinh tế vĩ mô, yếu tố tài chính và chính trị cũng như cách quản lý nguồn vốn đầu tư, quản lý rủi ro… để có thể đảm bảo có được sự thành công và an toàn tài chính trong đầu tư.